زینب میهن دوست

چهار شنبه 6 مرداد 1400 EnglishCV

نام: زینب میهن دوست
دانشکده: علوم انسانی
گروه: روانشناسی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m i h a n d o s t @ i l a m - i a u . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:

  •  
    • دروس ارائه شده
    •  
    • مقالات علمی
  •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
خانواده درمانیساختمان آموزشی شماره 2507شنبه10-12کارشناسی ارشد
خانواده درمانیساختمان آموزشی شماره 25124 شنبه8-10کارشناسی ارشد
رفتاردرمانیساختمان آموزشی شماره 2507شنبه8-10کارشناسی ارشد
روان شناسی عمومیساختمان آموزشی شماره 25072 شنبه 14-16کارشناسی ارشد
روان شناسی کودکان استثناییساختمان آموزشی شماره 25093 شنبه16-18کارشناسی ارشد
روان شناسی کودکان استثناییساختمان آموزشی شماره 2518سه شنبه8 تا 17کارشناسی ارشد
روش تحقیقساختمان آموزشی شماره 25093شنبه16-18کارشناسی ارشد
روش های آماری و پژوهشی پیشرفتهساختمان آموزشی شماره 25125شنبه10-12کارشناسی ارشد
گروه درمانیساختمان آموزشی شماره 2509شنبه15 تا 17کارشناسی ارشد
متون تخصصیساختمان آموزشی شماره 2509شنبه 13-15کارشناسی ارشد
مصاحبه تشخیصیساختمان آموزشی شماره 25125 شنبه16-18کارشناسی ارشد
روان شناسی رشدساختمان آموزشی شماره 3603شنبه8-10دکترا
روان شناسی رشدساختمان آموزشی شماره 3601یکشنبه10 تا 12دکترا
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنThe Effectiveness of the Intervention Program on the Attitude and Self-Concept of Students with DyslexiaZeinab Mihandoost; Habibah E; Sharifah M.N; Rosnaini M12/8/2009
باز کردنThe Effectiveness of the Intervention Programe on Attitude and Reading Skills of DyslexiaZeinab Mihandoost & Habibah Elis11/2/2010
باز کردنThe effectiveness of the intervention programme on the emotion of students with dyslexiaZeinab Mihandoost12/28/2010
باز کردنA Comparison of the Reading Motivation and Reading Attitude of Students With Dyslexia and Students Without Dyslexia in the Elementary Schools in Ilam, IranZeinab Mihandoost6/2/2011
باز کردنThe Effectiveness of the Barton Intervention Program on Reading Self-Concept and Reading Skills of Students with DyslexiaZeinab Mihandoost6/11/2011
باز کردنThe Effectiveness of the Barton's Intervention Program on Reading Comprehension and Reading Attitude of Students with Dyslexia Zeinab Mihandoost & Habibah E8/1/2011
باز کردنThe Survey of Correlate Causes of Learning Disabilities Prevalance among Elementary StudentsZeinab Mihandoost9/3/2011
باز کردنA comparison of the self-concept and motivation of pupils with dyslexia and pupils without dyslexia in the elementary schoolsZeinab Mihandoost10/18/2011
باز کردنA Meta-Analysis Review: Determining Self-Concept in Pupils with and Without Learning DisabilityZeinab Mihandoost11/1/2011
باز کردنA Meta-Analysis Review: Reading Attitude in Students with Learning DiasbilityZeinab Mihandoost11/1/2011
باز کردنThe Survey of Correlate Causes of Learning Disabilities Prevalance among Elementary StudentsZeinab Mihandoost11/4/2011
باز کردنA systematic review of female and male suicide in IranZeinab Mihandoost12/20/2011
باز کردنDyslexia Students' Motivation and Attitude: Review of LiteratureZeinab Mihandoost3/1/2012
باز کردنEffect of Bilateral Training Program on Reading Motivation and Reading Motivation Program on Reading Skills: A Systematic Review of the LiteratureZeinab Mihandoost6/2/2012
باز کردنRelationship between emotional to read and reading comprehension in elementary school studentsZeinab Mihandoost9/18/2012
باز کردنRelationship between Motivation, Self-Concept, Attitude and Fluency of Elementary School StudentsZeinab Mihandoost11/5/2012
باز کردنA Meta-Analysis of the Causes of Suicide in IranZeinab Mihandoost11/6/2012
باز کردنQuantitive Study on Reading Attitude: A Meta- Analysis of Quantitve ResultZeinab Mihandoost11/6/2012
باز کردنSelf- Perception, Attitude and Reading in Elementary School StudentsZeinab Mihandoost11/6/2012
باز کردنThe Effectiveness of the Intervention Program on Reading Fluency and Reading Motivation of Students with DyslexiaZeinab Mihandoost & Habibah Elias, Sharifah Nor, Rosnaini Mahmud11/6/2012
باز کردنThe Effectiveness of the Persian Apapted Barton Program on Reading Emotinal of Students with Reading DisabilityZeinab Mihandoost & Habibah E11/6/2012
باز کردنA Comparison of the Attitude and Self-Concept among Dyslexia and without Dyslexia StudentsZeinab Mihandoost11/5/2013
باز کردنA Meta-Analysis of Suicide Rates in Male and Female Suicide In IranZeinab Mihandoost11/6/2013
باز کردنA Comparison of the Reading Emotional of Students with and Without DyslexiaZeinab Mihandoost11/12/2013
باز کردنرابطۀ مسئولیت پذیری، جایگاه مهار، و خلاقیت با خودشکوفایی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواززینب میهن دوست؛ منیجه شهنی ییلاق؛ حسین شکرکن 11/12/2013
صفحه 1 از 2 (44 مورد)قبلی[1]2بعدی
 

بازدید: 2242

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به زینب میهن دوست می‌باشد.